W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wymagane jest przedłożenie zezwolenia na inwestycję.

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:

1.       Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

2.       Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

3.        Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia

4.        Organizacje turystyczne, nie działające w celu osiągnięcia zysku

5.       Organizacje pozarządowe

6.        Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

7.        Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

8.       Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)

9.       Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-8 reprezentowane przez lidera

10.   Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1.       Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki.

2.       Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych.

3.       Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy około turystycznej.

4.       Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego

 Konkurs ma charakter zamknięty – wnioski przyjmowane są do 17 lutego 2014 roku, w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

 Szczegółowe  informacje znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl