W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wymagane jest przedłożenie zezwolenia na inwestycję. Natomiast zakończenie rzeczowej realizacji projektu powinno nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:

1.       Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

2.       Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

3.        Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.

4.       Szkoły wyższe.

5.       Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

6.       Organizacje pozarządowe.

7.       Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną.

8.       Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

9.       Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera.

10.    Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Typ 1:

Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych / powojskowych / popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).

Typ 2:

Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). 

Typ 3:

Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont  użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).

Typ 5:

Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych.

Konkurs ma charakter zamknięty – wnioski przyjmowane będą w terminie do 17 lutego 2014 roku w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny). 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Szczegółowe  informacje znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl