Przyszłoroczne wydatki zaplanowano w wysokości ponad 393 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to stanowią one 21% ogółu i dotyczą zadań inwestycyjnych związanych głównie z budową Drogi Głównej Południowej, budową dróg publicznych na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica, przebudową i rozbudową ul. Komuny Paryskiej oraz budową i modernizacją boisk. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową łączna kwota wydatków majątkowych w latach 2014-2016 to prawie 110 mln zł. Pod tą kwotą kryje się blisko 70 zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące, stanowiące 79%, wydamy ponad 311,5 mln zł. Są to środki na utrzymanie jednostek organizacyjnych, na czystość oraz utrzymanie zimowe, ale również około 10,5 mln zł na remonty.

Planowane dochody miasta wyniosą ponad 357 mln zł, z czego dochody bieżące to ponad 317 mln zł i majątkowe ponad 40 mln zł. Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowi subwencja, tj. 95,9 mln zł, następnie udziały w PIT – 90,5 mln zł, podatki lokalne – 43,5 mln zł, środki na realizację projektów z udziałem budżetu Unii Europejskiej – 39,6 mln zł, dotacje z budżetu państwa – 25,8 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie planuje się deficyt w wysokości 35,9 mln zł, stanowiący 10% prognozowanych dochodów. Zakłada się, że głównym źródłem jego sfinansowania będą przychody wewnętrzne z tytułu nadwyżki budżetu wypracowanej w latach ubiegłych. Tylko 7% stanowić będą przychody zewnętrzne. Zadłużenie miasta na koniec 2014 roku planuje się w wysokości 2,6 mln zł.

Podobnie jak rok temu, Rada miała obowiązek podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Z WPF-u wynika, że na wydatki inwestycyjne w najbliższych trzech latach wydamy ponad 109 mln zł, na remonty ponad 30 mln zł, a przy zachowaniu dyscypliny nad wydatkami bieżącymi nie powinno być potrzeby drastycznych cięć budżetowych.

Ważną kwestią są wpływy z tytułu PIT. Z danych przekazanych przez urząd skarbowy wynika, że w latach 2008-2012 poprzez wprowadzenie ulgi prorodzinnej mieszkańcy naszego miasta zyskali ponad 89 mln zł. Z jednej strony kwota ta pozostała w portfelach podatników, z drugiej budżet miasta stracił na uldze prorodzinnej i zmianie skali podatkowej co najmniej 42 mln zł (rocznie to około 8,5 mln zł), które mogły zostać przeznaczone na inwestycje. W odniesieniu do 2013 roku otrzymaliśmy wstępne zawiadomienie na kwotę 90 mln zł, na podstawie analiz własnych przyjęto plan na poziomie 83,5 mln zł, a więc niższym od kwoty Ministra Finansów o 6,5 mln zł i obecnie  nie przewiduje się zagrożenia realizacji kwoty przyjętej przez miasto. Bieżący rok jest pierwszym, w którym odnotowujemy około 4% wzrost tego źródła dochodu w stosunku do okresu poprzedzającego wprowadzenie podatkowych zmian systemowych.

W zakresie dotacji miasto dofinansowuje zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone w wysokości około 3 mln zł. Głównie są to zadania związane z administracją publiczną – 1,5 mln zł, pomocą społeczną – 0,5 mln zł oraz ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 306 tys. zł.

Jeśli chodzi o zadania oświatowe, to miasto dopłaci do nich blisko 33,5 mln zł. Wydatki na oświatę wyniosą ponad 129 mln zł, a subwencja 92,4 mln zł, w tym tylko do zadań subwencjonowanych dopłata to 8,5 mln zł.