Osoby ubiegające się o częściowy zwrot kosztów poniesionych na:

– budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – załącznik nr 1,

– podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania – załącznik nr 2,

– zakup i montaż nisko emisyjnych kotłów grzewczych – załącznik nr 2,

– zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – załącznik nr 3,

 – budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – załącznik nr 4

w celu uzyskania dotacji powinny przed realizacją przedsięwzięcia złożyć pisemny wniosek, w celu zawarcia z miastem umowy dotacyjnej.

Wnioski można składać w kancelarii (pokój 020A) Urzędu Miasta, w terminie od 2 stycznia do wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych w 2014 roku na dotacje na wyżej wymienione przedsięwzięcia.

Druki wniosków stanowią załączniki. Można je pobrać również osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój 513A) – tel. 32 47 85 326.