O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

1.         Mieszkańcy Subregionu: południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko Biała), północnego (powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski, miasto na prawach powiatu Częstochowa), zachodniego (powiat: raciborski, rybnicki, wodzisławski, miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory) zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego

2.         ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

3.         nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu

4.         nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach POKL, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

5.         charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie Rozporządzeniem MRR z dn. 15 grudnia 2010 w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest złożenie kompletu dokumentacji aplikacyjnej (wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Funduszu Górnośląskiego SA, ul Sokolska 8 Katowice oraz siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, ul. Powstańców 17 w Katowicach oraz na str. www w/w instytucji) tj.:

1.         Formularza zgłoszeniowego

2.         Kserokopii dowodu tożsamości lub paszportu, potwierdzającej zameldowanie w woj. Śląskim

3.         Kserokopii innych dokumentów poświadczających zamieszkiwanie w woj. śląskim (jeśli dotyczy)

Formularze powinny być wypełnione elektronicznie (ewentualnie ręcznie, pismem drukowanym), podpisane przez kandydata/kę w oznaczonych miejscach, a kopie załączanych dokumentów potwierdzone przez kandydata/kę za zgodność z oryginałem. 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z obowiązującymi zasadami przesyłania korespondencji, z dopiskiem: Formularz zgłoszeniowy do projektu „Rozpocznij działalność – Pożyczymy Ci sukcesu” należy przesłać  w terminie od 03.01.2014 r. do 17.01.2014 r.  na adres GARR S.A.:

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice


lub złożyć osobiście w siedzibie GARR S.A.:
ul. Powstańców 17,
40-039 Katowice, pok.202,

Drugim etapem rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, które przesłały dokumenty zgłoszeniowe. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu, procesu rekrutacji i selekcji, znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Z pytaniami dotyczącymi rekrutacji należy dzwonić pod numer telefonu 32-72-85-968 lub kontaktować się z Siecią Punktów Konsultacyjnych KSU woj. śląskiego:

RPK KSU GARR SA w Katowicach

 tel. 32 728 58 22

 

 PK KSU ARR SA w Częstochowie

 tel. 34 324 50 75

 

 PK KSU SBCP w Bielsku-Białej

 tel. 33 497 50 07

 

 PK KSU RAR Inwestor Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 tel. 32 764 22 99

 

 PK KSU FRDL w Zabrzu

 tel. 32 278 39 63

 

 PK KSU CP SA w Woli

 tel. 32 211 91 77

 

 PK KSU ARP SA w Żorach

 tel. 32 435 06 06

Kolejnym etapem projektu będzie wsparcie finansowe w postaci pożyczki w kwocie od 10 000,00 do 50 000,00zł na uczestnika projektu , z maksymalnym okresem spłaty 5 lat i oprocentowaniem 1% w skali roku.
Pożyczki będą mogły być przeznaczone na:

1.    zakup nieruchomości

2.    budowę, rozbudowę, adaptację lub remont  i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych

3.     zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu)

4.    zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych

5.    inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym

6.    zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/świadczenia usług

7.    zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług

8.    wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki

 Z pytaniami dotyczącymi pożyczek należy  dzwonić pod numer telefonu 32 20-08-408

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.fundusz-silesia.pl