Od 16 grudnia 2013r. wykaz organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymywania 1% podatku od podatników za rok 2013, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Wykaz będzie podlegał zmianom i modyfikacjom, aż do dnia 15 marca 2014 r., kiedy pojawi się ostateczna jego wersja. Każda OPP powinna śledzić kolejne wersje wykazu, aby upewnić się, czy wszystkie dane o jej organizacji są poprawne.

– 15 grudnia – wykaz powinien zawierać informację o nazwie, siedzibie i numerze KRS organizacji;

– do 31 grudnia – OPP może złożyć do MPiPS pisemne zastrzeżenie co poprawności w/w danych;

– do 15 stycznia – do wykazu zostaną dodane numery rachunków bankowych, zgłoszone przez OPP w latach ubiegłych jako właściwe do przekazywania do 1% podatku;

– do 31 stycznia – jeżeli w wykazie nie ma numeru rachunku bankowego organizacji albo jest on błędny, trzeba złożyć pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla organizacji z informacją o tym, jaki jest numer rachunku do wpłat 1%;

– do 15 lutego – wykaz zostanie uzupełniony o dodane lub poprawione numery rachunków (przesłane w trybie wyżej opisanym);

– do 28 lutego – można zgłaszać pisemne zastrzeżenia co do poprawności numerów rachunków umieszczonych w wykazie, kierowane do naczelnika urzędu skarbowego (ale nie można już zgłosić numeru rachunku, jeżeli nie było go na wykazie).

Na wykazie nie uwzględniono organizacji, które:

nie dopełniły, w przewidzianych terminach, obowiązków sprawozdawczych związanych z posiadaniem statusu OPP (opublikowanie na stronie internetowej urzędu ministerstwa w specjalnej bazie sprawozdań OPP sprawozdania merytorycznego i finansowego);

w odniesieniu do których jest ogłoszona upadłość albo przeprowadzana likwidacja.

Jeżeli organizacja zorientowała się, że nie ma jej na wykazie OPP (lub zauważyła błędy w swoich danych) powinna jak najszybciej, w terminie do 31 grudnia (nie później!) złożyć do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pisemne zastrzeżenie co do bądź braku tych danych (bądź ich poprawności). A potem monitorować bieg sprawy.