Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”. Oferty należy składać do 24 stycznia 2014.

Celem zadania publicznego jest:

· rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej

· wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) zł.

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

· podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu,

· jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować w terminie od 10 marca 2014 r. r. do 30 listopada 2014 r.

Termin składania wniosków projektowych:

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:

konkurs „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21 wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2014 r. o godz. 15.30.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs