Zgodnie ze znowelizowaną 22 stycznia 2010 r. ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, mają obowiązek zamieszczenia w statucie lub innym akcie wewnętrznym np. uchwale walnego zgromadzenia, informacji o fakcie jej prowadzenia, wraz ze wskazaniem rodzajów prowadzonej działalności.

Organizacje, które działają na podstawie statutu, powinny w tym dokumencie umieścić informację o działalności odpłatnej. Dotyczy to w szczególności organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z ww. ustawą, działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

– działalność prowadzona przez stowarzyszenie, fundację w ramach jej działań statutowych, za które pobiera opłaty od uczestników,

– sprzedaż towarów lub usług wytworzonych bądź świadczonych przez podopiecznych, uczestników działań organizacji (w szczególności osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Każda organizacja podejmująca odpłatną działalność pożytku publicznego          ma także obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności odpłatnej i działalności nieodpłatnej.

Organizacje, które zdecydują się uporządkować kwestie związane z prowadzoną działalnością – począwszy od ustalenia, czy prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, po wprowadzenie wymaganych przez prawo zmian, mogą liczyć na bezpłatną pomoc doradcy działającego w ramach Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 12 A, w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32/4719555.