Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.

Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.

Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.

Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).

Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej  w tym w powrocie na rynek pracy.

Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie.

Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej społecznej.

Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 5 137 195,85 PLN W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości alokacji na negocjacje – 256 859,79 PLN oraz  5% na procedurę odwoławczą – 256 859,79 PLN
Wartość alokacji: 1 238 266,41 €*. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 85 %. Projektodawca zapewnia 15% wkładu własnego z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać  w godzinach od  7.30 do 15.30  w dniach od 15 stycznia 2014 r. do dnia 21 lutego 2014 r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter)

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Więcej informacji na stronie www.efs.slaskie.pl