Do udziału w konkursie uprawnione są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W ramach w/w naboru wniosków wspierane będą przedsięwzięcia, które swoim celem i zakresem gwarantują realizację celów Działania 4.2 określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów  w ramach w/w działania  wynosi  14 546 419,00 PLN.  Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł, natomiast minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw to 8 mln zł, zaś maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych – 30%.
Wnioski należy składać w terminie do 03.02.2014 r. w:

 Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/ogloszenia-o-naborze-/iii-tura-aplikacyjna-do-dzialania-42/