Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej formie bezzwrotnego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności  biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.                

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone miko przedsiębiorcy, małemu  lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie  następujące warunki:

·         Posiada siedzibę,  a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą  fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej;

·         Rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem  założenia wniosku o udzielenie wsparcia;

·         Złożył  tylko 1 wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia CSR;

·         Nie  otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie SCR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów  poprzez społeczną  odpowiedzialność biznesu(CSR)”.

Całkowita alokacja środków  na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP  wynosi 8 789 384,51 PLN.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de mini mis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 zł., przy czym wsparcie może stanowić do 70 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać do 10.02.2014 r. za pośrednictwem Generatora Wnioskóww jeden spośród dwóch przedstawionych niżej sposobów:

  • w wersji papierowej na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

ul. Pańska 81/83,

00-834 Warszawa.

lub

  • za pośrednictwem platformy ePUAP

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie: csr.parp.gov.pl/index/index/2268

 

Źródło: www.efs.slaskie.pl