Zainteresowane organizacje działające m.in. w obszarze kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki, ochrony i promocji zdrowia, na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, edukacji, pomocy społecznej mogą zgłosić swój udział  do przeprowadzenia wywiadu w którym to mogą zaprezentować upowszechniane przez nich dobre praktyki.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 210 A, tel. 32 4785135 lub 32 4785151,   e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl