Poza robotami drogowymi związanymi z budową warstw konstrukcyjnych Drogi Głównej Południowej, rozpoczęto budowę ekranów akustycznych, rowów odwadniających, muru oporowego w rejonie ronda oraz umocnienie skarp – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

W zakresie robót dotyczących przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych, do stycznia wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych w 80%. Zaawansowanie robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej jest obecnie na poziomie 70%.

W zakresie robót drogowych zakończono już roboty ziemne dotyczące wykonania wykopów, natomiast wykonywanie nasypów zaawansowane jest na poziomie 90%. Z kolei w zakresie obiektów inżynieryjnych wykonano 14 przepustów o konstrukcji żelbetowej. W trakcie wykonywania są dwa wiadukty drogowe o konstrukcji żelbetowej, a stopień zaawansowania ich realizacji wynosi 80%. Konstrukcje podbudowy drogi zaawansowane są w 40%. Na odcinku o długości 1,8 km wykonana została podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Zakończono przebudowę układu torowego na długości 1,100mb.

Przypomnijmy, pierwszy 3,35 km etap DGP został oddany do użytku w lipcu 2013 roku i prowadzi od ul. Pszczyńskiej od strony gminy Pawłowice w kierunku ul. Rybnickiej, gdzie powstało skrzyżowanie typu rondo, do ul. Stodoły.

Natomiast drugi etap to ponad 5 km odcinek prowadzący do ul. Wodzisławskiej w Mszanie. Koszt budowy drugiego etapu wynosi ponad 122 mln zł i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 72,8 mln zł.