Radni przegłosowali uchwały w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

2. zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,

3. zmiany Uchwały Nr VII.86.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

4. ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

6. określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

7. zlecenia kontroli komisji rewizyjnej.