1. W dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie narkomanii,

2. W dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Celem konkursów jest wsparcie zadań stanowiących realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016.

Terminy składania ofert:

I edycja konkursu – oferty należy składać do 10 lutego 2014 r.

II edycja konkursu – oferty należy składać do 24 marca 2014 r.

Informacje dotyczące wymogów formalnych, finansowych i merytorycznych dotyczących konkursów można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – www.rops-katowice.pl  w zakładce Konkursy.