Propozycje zadań do wykonania w 2015 roku można zgłaszać zarządom osiedli i sołtysom do 28 lutego. Z kolei do Urzędu Miasta wnioski powinny być przekazane do 15 marca w celu dokonania ich weryfikacji.

Kwota budżetu obywatelskiego została podzielona na 21 jednostek pomocniczych. Przyjęto takie kryteria, że 40% kwoty bazowej zostało podzielone na każdą jednostkę w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców. Oznacza to, że małe osiedla otrzymały mniejsze kwoty, a większe jednostki wyższe środki.

Poprzez utworzenie budżetu obywatelskiego chcemy umożliwić mieszkańcom naszego miasta aktywny udział w planowaniu wydatków ze środków publicznych – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Od 21 do 28 października 2013 r. trwały konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącego zasad przygotowania budżetu obywatelskiego. Uwagi wniosło jedno stowarzyszenie. Po uwzględnieniu części z nich, od 15 do 22 listopada projekt ponownie został poddany konsultacjom i tym razem nie wpłynęły żadne uwagi. Podczas sesji 28 listopada Rada Miasta jednogłośnie przyjęła stosowną uchwałę.

Propozycje zadań dotyczących jednostki pomocniczej może zgłosić co najmniej 15 mieszkańców, a także sołtys lub zarząd osiedla. O tym, jaki pomysł zostanie zrealizowany, zdecydują w drodze głosowania odpowiednio zebranie wiejskie lub zebranie ogólne mieszkańców osiedla – tłumaczy prezydent.

Oczywiście zadanie musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi należeć do zadań miasta na prawach powiatu, dotyczyć terenów i obiektów będących własnością miasta, być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Projekty zadań powinny dotyczyć obszaru danego sołectwa czy osiedla, ale dopuszcza się też możliwość przygotowania takich, które obejmą kilka jednostek.