Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 5 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

Konieczność zwołania sesji w trybie pilnym wynika z potrzeby przyjęcia piątego uzupełnia Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008 – 2015 o dwa projekty: 1. Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju – projekt w części inwestycyjnej został zrealizowany w latach 2008 – 2013. 2. Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju. Integralnym elementem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju 2008 – 2015 jest uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, które otrzymano 5 lutego. Miasto podjęło decyzję o aplikowaniu o środki na dofinansowanie  projektów w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. „Zrównoważony rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi niezbędnym załącznikiem do każdego projektu, który ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych, jest Lokalny Program Rewitalizacji.