Kwota budżetu obywatelskiego została podzielona na 21 jednostek pomocniczych. Przyjęto takie kryteria, że 40% kwoty bazowej zostało podzielone na każdą jednostkę w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców. Oznacza to, że małe osiedla otrzymały mniejsze kwoty, a większe jednostki wyższe środki.

Propozycje zadań dotyczących jednostki pomocniczej może zgłosić co najmniej 15 mieszkańców, a także sołtys lub zarząd osiedla. O tym, jaki pomysł zostanie zrealizowany, zdecydują w drodze głosowania odpowiednio zebranie wiejskie lub zebranie ogólne mieszkańców osiedla.