Część 1 ) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstw

Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej

Część 3) E – KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez dofinansowanie audytów energetycznych/elektroenergetycznych oraz pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych opisanych w programie priorytetowym. W ramach I konkursu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w łącznej kwocie do 347 206 600,00 zł. zgodnie z poniższym podziałem:

Do 5 000 000,00 zł. w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Część 1) „Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa”

Do 162 206 600,00 zł. w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego  Część 2) „Zwiększenie efektywności energetycznej”

Do 180 000 000,00 zł.  w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego  Część 3)

„E – KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. Po 60 000 000,00 zł. na każde z trzech poddziałań.

Do udziału w konkursie uprawnieni są  przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004 roku  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) podejmujący realizację  przedsięwzięć mających na  celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą  w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr  16  poz. 93, z późn. zm.).

Wnioski należy składać:

W przypadku jego  podpisania przy użyciu bezpiecznego  podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – jedynie w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków  o Dofinansowanie.

W  wersji papierowej wygenerowanej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie w kancelarii:

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ul. Konstruktorska  3a

02-673 Warszawa

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 10.03.2014 r. do 24.03.2014 r. 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się  na stronie:

www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/niskoemisyjna-gospodarka/

Źródło: www.nfosigw.gov.pl