Projekt Jastrzębia-Zdroju, Karwiny (RCZ) i Hawierzowa (RCZ) otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i Budżetu Państwa.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wszystkich partnerów projektu wynoszą blisko 23 tys. EUR.

Niniejszy projekt jest kontynuacją transgranicznego przedsięwzięcia partnerskich miast, kierowanego do przedstawicieli instytucji z różnych obszarów życia społecznego Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Dotychczasowe edycje projektu polegały na organizacji cyklicznych spotkań branżowych, po obu stronach granicy, w trzech podstawowych obszarach tematycznych: kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja; gospodarka i przedsiębiorczość oraz bezpieczeństwo publiczne. Doświadczenia wcześniejszych edycji projektu pokazały, że próby aranżowania współpracy (często z wykorzystaniem środków unijnych) instytucji i innych podmiotów funkcjonujących w tych trzech miastach powiodły się. Z roku na rok przybywa partnerskich przedsięwzięć, zwiększa się liczba wspólnie realizowanych projektów, również infrastrukturalnych. Odświeża się transgraniczna współpraca szkół oraz nawiązują się nowe wątki współpracy edukacyjnej. Warto również podkreślić, że coraz częściej współpracują ze sobą radni tych trzech miast, uczestnicząc w tematycznych komisjach branżowych organizowanych w miastach partnerskich.

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie działaniami transgranicznymi oraz możliwością wsparcia tych działań funduszami europejskimi, w niniejszym projekcie zaplanowano organizację polsko-czeskiej konferencji, która rozpocząć ma nowy etap współpracy tych trzech miast w aspekcie ich aspiracji względem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Głównym założeniem organizatorów konferencji jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz wskazanie, w formie warsztatowej, obszarów wsparcia programu, a także typów projektów, które możliwe będą do realizacji.

W spotkaniu branżowym dotyczącym gospodarki i przedsiębiorczości, które odbyło się w ubiegłym roku w ramach II edycji polsko-czeskich spotkań branżowych, wśród jego uczestników nawiązała się dyskusja dotycząca ogólnej sytuacji gospodarczej naszego regionu oraz braku zainteresowania tym terenem strategicznych inwestorów. Pojawiły się wówczas propozycje rozwiązania tego problemu m.in. poprzez wspólne działania promocyjne kierowane do potencjalnych inwestorów.

W związku z powyższym, w niniejszym projekcie wypracowana zostanie mobilna aplikacja prezentująca tzw. euroregionalny trójkąt – trzy największe miasta Euroregionu Śląsk Cieszyński, przystosowana do korzystania w Internecie, na smartfonach i tabletach. Aplikacja przygotowana zostanie w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej, a jej pierwsza prezentacja zaplanowana jest podczas wyżej wspomnianej konferencji.