Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży”, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Zgodnie z § 2 ust. 3 „Zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego” stanowiących załącznik nr 1 do „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” przyjęty Uchwałą nr IV/44/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 roku, w skład komisji powołuje się dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i przesłać na adres: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie do 28 lutego 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zgłoszenia złożone po ww. terminie     nie będą rozpatrywane.

Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, Regulamin organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego przez wydziały Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, a także ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży” są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce: Współpraca z NGO.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 77 40 961.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

Formularz zgłoszeniowy osoby ubiegającej się (reprezentanta organizacji pożytku publicznego) o udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:                      „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży”.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

 

 

 

Adres zamieszkania, e-mail i telefon kontaktowy kandydata

 

 

 

 

Doświadczenie osoby zgłaszanej,                          w zakresie udziału w pracach w komisjach konkursowych oraz znajomości przedmiotowej problematyki (krótki opis)

 

 

 

 

 

Nazwa i adres organizacji zgłaszającej, imię, nazwisko, funkcja i telefon kontaktowy osoby upoważnionej                do reprezentowania organizacji zgłaszającej kandydata do udziału             w pracach komisji

 

 

 

 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do udziału w pracach komisji konkursowej – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………                            …..……………………………………                                                                                                Podpis osoby upoważnionej                                                         Podpis osoby zgłaszanej /imię i nazwisko/                                                                                                                                                                              do reprezentowania organizacji pożytku                                                                                                                  publicznego /imię i nazwisko/