Porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołów Nr I i II z sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w IV kwartale 2013 roku.

8. Polityka mieszkaniowa w mieście

– wystąpienie Prezydenta Miasta

– dyskusja

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2014-2018,

9. Informacja na temat sytuacji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

12. Sprawozdania  z działalności Komisji Rady Miasta za 2013 rok:

– Skarbu,

– Polityki Gospodarczej i Bezrobocia,

– Edukacji.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.