Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.

Podstawowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu stanowią:

  • formy i metody organizacji pracy,
  • zarządzanie zmianą gospodarczą,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

                O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj. organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

                Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 13 mln PLN.  Poziom dofinansowania projektów wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 3 mln PLN. Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć w terminie od 24.02.2014r. do 31.03.2014r. w:

  1. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

  1. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

Szczegółowe informacje znajdują  się  na stronie: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/38586

 Źródło: www.parp.gov.pl