W przedłożonym pod obrady projekcie prezydent miasta zaproponował, aby od 1 kwietnia stawka opłaty na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosiła odpowiednio 14 zł i 7 zł.
Opłata w wysokości 7 zł będzie obowiązywać, jeśli na nieruchomości odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Obecnie obowiązują stawki w wysokości 12 zł i 9 zł.

Zmieniając wysokość stawek chcemy zachęcić mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów, a duża rozpiętość między jedną a drugą stawką opłaty powinna być do tego impulsem. Po pół roku funkcjonowania systemu dysponujemy też wiedzą, która pozwoliła nam na przeanalizowanie ilości odbieranych odpadów komunalnych i kosztów ponoszonych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Warto zaznaczyć, że selektywna zbiórka odpadów jest też istotna z tego względu, że to na gminie spoczywa obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W roku 2014 osiągnięcie odzysku winno nastąpić na poziomie minimum 14%.

Ubolewam nad tym, że zmiana stawki opłaty wymusza na właścicielach nieruchomości złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nasze postulaty w zakresie zwolnienia właścicieli nieruchomości z ustawowego obowiązku składania kolejnej deklaracji w związku ze zmianą stawki póki co nie znalazły odzwierciedlenia w przepisach prawa – dodaje prezydent.