Oferowane wsparcie w ramach projektu:

Pożyczki na rozpoczęcie działalności:

o  wysokość od 10 – 50 tys. zł,

o  oprocentowanie preferencyjne w wys. 1%,

o  okres spłaty do 60 miesięcy,

o przeznaczenie pożyczki: na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe

Usługi doradczo-szkoleniowe

o szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h),

o doradztwo indywidualne, świadczone przed oraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (ok. 10h na osobę),

Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

·       dorosłe osoby fizyczne zamieszkujące w Woj. Śląskim, chcące założyć własną działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu

·       osoby pracujące, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo – projekt skierowany jest do wszystkich, bez względu na status na rynku pracy

·       planowana działalność gospodarcza nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis.

Jak zostać uczestnikiem projektu i otrzymać pożyczkę

1.    Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres GARR S.A. : ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice. Formularze przyjmowane są w systemie ciągłym, nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.

2.    Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia kandydat otrzyma zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym.

3.    Po pozytywnej ocenie pomysłu na firmę kandydat staje się uczestnikiem projektu.

4.    Uczestnik projektu wspólnie z naszymi doradcami przygotowuje wniosek o pożyczkę.

5.    Wniosek o pożyczkę składany jest w Funduszu Górnośląskim S.A., ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice. Z uczestnikiem projektu podpisywana jest umowa pożyczkowa (wymagane jest zabezpieczenie pożyczki)

Uczestnicy projektu zarówno przed, jak i po założeniu firmy otrzymują bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze w prowadzeniu firmy.

Szczegółowo przebieg procesu rekrutacji opisany jest w zakładce: pozyczymy.garr.pl/rekrutacja

 Miejsce realizacji projektu

Rozmowy kwalifikacyjne oraz spotkania doradcze będą mieć miejsce w Katowicach, w siedzibie GARR S.A. Szkolenia organizowane w ramach projektu odbywać się będą również w Katowicach. Możliwa jest organizacja zajęć w innych miejscowościach na terenie woj. śląskiego, w przypadku zebrania odpowiedniej grupy uczestników.

Działalność gospodarcza zakładana w ramach Projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa śląskiego.

Na co może być przeznaczona pożyczka

Pożyczki będą mogły być przeznaczone na:

1. zakup nieruchomości,

2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,

3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/,

4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,

5. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym

6. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,

7. zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,

8. wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: www.pozyczymy.garr.pl

Źródło: www.garr.pl