Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość poboru wody i odbioru ścieków rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony m³ wody i odebrany m³ ścieków. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak też budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a wszyscy odbiorcy usług mają zainstalowane wodomierze główne. Te same zasady dotyczą odbioru i oczyszczania ścieków. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. przewiduje, że od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zakres świadczonych usług nie ulegnie zmianie.

W zakresie dostawy wody spółka ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stosowanie opłaty stałej w postaci opłat abonamentowych. Opłata abonamentowa ustalona jest dla dostarczanej wody i składa się z 3 części: opłaty za gotowość, opłaty za odczyt i opłaty za rozliczenie.

– Dotychczasowa taryfa, o której przedłużenie wnioskujemy, zakłada stawkę 3,99 zł netto za m³ dla dostaw wody i 5,99 zł netto za m³ dla odbioru ścieków – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Możliwość przedłużenia obowiązującej taryfy wynika z wynegocjowania wzrostu ceny zakupu wody od SmVaK a.s. na poziomie wskaźnika inflacji w Czechach, wzrostu pozostałych kosztów na poziomie inflacji w Polsce oraz utrzymania wskaźnika wody niesprzedanej na poziomie 8,6%. Spółka poszerzyła też obszar zasilania wodą z SmVaK a.s. obniżając w ten sposób koszty zakupu wody oraz poszerzyła sprzedaż hurtową wody na obszar gmin ościennych.

Rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków unijnych, zwrot kwoty zatrzymanej, brak systemowych błędów w realizowanym projekcie pozwala na obniżenie kosztów finansowych, a tym samym możliwość utrzymania ceny świadczonych usług w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków.