Porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Strategia rozwoju oświaty w mieście w latach 2014 – 2020

– wystąpienie Prezydenta Miasta

– koreferat Komisji Edukacji

– dyskusja

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji remontu obiektów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2013 rok:

– Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego,

– Polityki Społecznej,

– Kultury i Sportu,

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.