Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata wynosić będzie 7 zł od jednego mieszkańca (było 9 zł), gdy odpady zbierane są w sposób selektywny i 14 zł (było 12 zł), gdy odpady nie są segregowane. Zmiana stawki wymusza jednakże na właścicielach nieruchomości, zgodnie z przyjętą przez sejm ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje można składać w pok. 020A. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie www.jastrzebie.pl w zakładce gospodarka odpadami lub do pobrania w Urzędzie Miasta.