Oferta została przekazana do Wydziału Informacji, Kultury i Sportu w celu przeanalizowania zasadności realizacji zadania, uzyskała pozytywną opinię, w związku z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. do 3 kwietnia 2014 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku z tym, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.