Podczas rekrutacji zostanie wyłonionych 30 gospodarstw domowych, które otrzymają bezpłatny zestaw komputerowy, dostęp do Internetu i szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera.

Nadrzędnym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród tych gospodarstw domowych, które z powodu trudnej sytuacji materialnej czy występującej niepełnosprawności nie mogą pozwolić sobie na zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w kancelarii  Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 budynek A) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (al. J.Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, decyduje data wpływu na kancelarię Urzędu).

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne:

– w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020, budynek A, parter) oraz Wydziale Polityki Gospodarczej i Promocji (pok. 318, budynek A, III piętro)

– w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Opolskiej 9,

– na stronie internetowej www.jastrzebie.pl,

– w siedzibie Lidera Projektu, tj. Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz na jego stronie internetowej www.subregion.pl.

Beneficjentem Ostatecznym Projektu może zostać:

– gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

– gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

– rodziny zastępcze,

– rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,

– osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (kryterium zostanie spełnione jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 831,15 zł),

– dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS
w Biuletynie Statystycznym”. (kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli w roku szkolnym 2012/2013 – uczeń w klasach 1-3 szkoły podstawowej uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniające się zachowanie; w klasach 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej uczeń uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie; uczeń powyżej szkoły średniej do 25 roku życia – średnia ocen minimum 5,0, zaś dochód rozporządzalny na 1 osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 1270,28 zł).

Ponadto do udziału w projekcie mogą zgłosić się te gospodarstwa domowe, które nie posiadają komputera, bądź posiadają komputer o parametrach niewystarczających do efektywnego korzystania z Internetu. Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie stałe lub tymczasowe i adres zamieszkania w Jastrzębiu-Zdroju.

Poniżej załączony regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne: