Porządek obrad:

1. Otwarcie V sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2013 roku oraz aktów prawa miejscowego.

8. Bezpieczeństwo w mieście

– wystąpienie Prezydenta Miasta,

– koreferat Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Poprawy Bezpieczeństwa” w Jastrzębiu-Zdroju.

9. Stanowisko Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2013 rok:

– Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

– Rewizyjnej

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.