O swojej działalności opowiedzieli też przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, prokuratury i sądu. Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Poprawy Bezpieczeństwa” w Jastrzębiu-Zdroju.

Oprócz tego przegłosowane zostały uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,

– uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2014r. Zespołu Szkół nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju,

– likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014r. Technikum Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju,

– zmiany Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

– Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014 – 2018,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Węglowej,

-wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ul. Przybosia przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

– uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowych,

– wyrażenia zgody na likwidację „Funduszu Poręczeń Kredytowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój,

– poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013r. – druk sejmowy nr 1699).

Przez aklamację radni przyjęli stanowisko w sprawie kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.