In­te­gra­cyj­na im­pre­za spor­to­wa dla dzie­ci i mło­dzie­ży przybrała charakter międzynarodowy, bo wśród obecnych uczniów jastrzębskich szkół, znalazła się także młodzież z Czech.

Uczest­ni­cy imprezy wzię­li udział w licz­nych za­ba­wach i kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, zagrali m.in. w meczu siatkówki. Sportowy festyn by­ł dobrą oka­zją do pro­mowania in­te­gra­cji pod­czas gier i za­baw spor­to­wych uczniów w róż­nym wie­ku i z róż­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz do wpa­ja­nia za­sad zdro­wej ry­wa­li­za­cji spor­to­wej.

Or­ga­ni­za­to­rem sportowego festynu by­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych i ich ro­dzi­ców „Tę­cza” oraz Ze­spół Sz­kół nr 9 im. dra M. Wit­cza­ka w Ja­strzę­biu-Zdro­ju. 

Impreza została sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Miasta Jastrzebie-Zdrój.