Realizacja zadania nastąpi w okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia.

Każdy do 28 maja mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku z tym, iż we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. małe granty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.