Sesja, podczas której prezydent przedłożył radnym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym odbyła się 29 maja.

W minionym roku zgromadzone zostały dochody w wysokości 394 milionów złotych, natomiast wydatkowano 462 miliony złotych. Tym samym budżet zamknął się deficytem w wysokości 67 milionów  złotych. Deficyt pokryto z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto.

Dochody budżetowe osiągnęły poziom ponad 394 milionów złotych, co oznacza, że plan został zrealizowany w 97%. Niewykonanie wynika głównie z przesunięć na kolejny rok budżetowy refundacji środków w związku z realizacją projektów unijnych. Największy udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów mają dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym oraz podatków i opłat lokalnych.

Wydatki zrealizowane zostały w 95%. Największe strumienie środków budżetowych były przeznaczone na zadania z zakresu: oświaty i wychowania, transportu i łączności, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska, administracji publicznej oraz kultury i kultury fizycznej.

W ramach budżetu miasta dokonywane były także dopłaty do zadań finansowanych z budżetu państwa, które ogółem wyniosły prawie 7 milionów złotych.