W pierwszych dniach czerwca w ramach projektu „III polsko-czeskie spotkania branżowe” odbyły się warsztaty i wykłady dotyczące współpracy miast w kontekście wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Uczestnikom konferencji zaprezentowano nowy Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Mikroprojektów, z którego najczęściej realizowane są projekty współpracy w partnerstwie tych miast. Uczestnicy spotkania mieli okazje zapoznać się z typami projektów jakie będzie można realizować na naszym pograniczu. Ciekawą propozycją organizatorów konferencji, była praca w polsko-czeskich zespołach projektowych. Uczestnicy warsztatu podzieleni zostali na branżowe zespoły w poszczególnych obszarach tematycznych: sport i rekreacja, kultura i edukacja, gospodarka i przedsiębiorczość oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia. W każdym zespole projektowym  wyłonieni zostali koordynatorzy, pod okiem których powstawały konkretne projekty. Międzynarodowe zawody sprawnościowe to propozycja projektu dedykowanego młodzieży, który docelowo miałby się odbyć na rowerowym placu zabaw w Jastrzębiu-Zdroju, rowerowym torze przeszkód w Karwinie oraz podczas Extreme Day w Hawierzowie.  Jego celem, oprócz oczywistej integracji mieszkańców – w szczególności młodzieży – jest promocja bezpiecznej jazdy na rowerze oraz poznanie historii i atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej tych trzech miast. Innym ciekawym projektem wypracowanym podczas warsztatów, jest przedsięwzięcie pod roboczą nazwą „Najważniejsze jest życie – zasady bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia na polsko-czeskim pograniczu”. Celem tego projektu ma być wsparcie instytucji z  pl-cz pogranicza – funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego – w temacie szeroko pojętej edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Przygotowany projekt miałby uruchomić „małą strażnicę” przy siedzibie PSP w Jastrzębiu-Zdroju, dedykowaną przede wszystkim dzieciom, które nabywałyby umiejętności poprawnych zachowań w sytuacjach ratowania życia. Kolejnym zadaniem tego projektu byłoby uruchomienie „centrum szkoleniowo-informacyjnego” przy WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie organizowane byłyby wykłady, warsztaty, szkolenia z szeroko pojętych zachowań prozdrowotnych w tym z zakresu pierwszej pomocy. Projekt zakłada również organizację kampanii informacyjnej oraz szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym utworzenie ścieżki defibrylatorów w miastach partnerskich, a także szkolenia z zakresu samoobrony dedykowane kobietom i osobom starszym.

Podczas warsztatów wpracowano także koncepcję projektu edukacyjnego z zakresu przedsiębiorczości, połączonego z nauką języka polskiego i czeskiego, kierowanego do młodzieży z polsko – czeskiego pogranicza.  Innym przedsięwzięciem, usytuowanym w obszarze kultury, był projekt organizacji imprez towarzyszących obchodom Dni Miast.

Wszystkie koncepcje wymienionych wyżej projektów zakładają aktywną współpracę polsko-czeskich zespołów projektowych na etapie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektu oraz naturalną współpracę transgraniczną środowisk do których dedykowane są poszczególne działania projektowe. Uczestnicy warsztatów mieli także okazję konsultacji przygotowanych koncepcji projektów oraz innych pomysłów na wspólne działania transgraniczne.

Podczas konferencji miała miejsce także prezentacja współpracy transgranicznej samorządów i instytucji/organizacji z pogranicza francusko-belgijskiego na przykładzie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte. Prezentację z wizyty studyjnej w Dunkierce, przedstawicieli Euroregionów pogranicza polsko-czeskiego, przedstawił Dyrektor SRiWR OLZA, Bogdan Kasperek. Interesującym przykładem dobrej współpracy transgranicznej była współpraca szpitali na francusko-belgijskim pograniczu oraz transgraniczne zespoły eksperckie, do których powoływani są specjaliści i praktycy z konkretnego zakresu tematycznego np. ochrona wód. Oprócz oczywistych korzyści wynikających ze wspólnej pracy nad wspólnymi zadaniami wskazywano także na trudności jakie się również z taką pracą wiążą.  Ten punkt programu miał być inspiracją dla uczestników konferencji realizowanej w ramach projektu „III polsko-czeskie spotkania branżowe”. Miał zobrazować naturalną współpracę instytucji z pogranicza francusko-belgijskiego oraz wskazać możliwości pozainstytucjonalne takiej współpracy.

Każda kolejna edycja projektu „polsko-czeskie spotkania branżowe” pokazuje, jak dużo wnoszą we współpracę naszych miast takie tematyczne spotkania transgraniczne. By pracować wspólnie na rzecz naszego przygranicznego regionu niezwykle ważne jest, by przedstawiciele konkretnych środowisk i branży mogli się spotykać, poznawać, planować wspólne działania, podpatrywać dobre przykłady i wspólnie realizować ciekawe przedsięwzięcia. Współpraca naszych miast z roku na rok nabiera tempa, czego wyrazem są liczne wspólnie realizowane projekty i przedsięwzięcia. W ślad za projektami miękkimi idą projekty infrastrukturalne, czego przykładem są projekty: rewitalizacja parku za hotelem Dąbrówka, budowa dwóch placów zabaw w Paku Zdrojowym,  modernizacja ul. Komuny Paryskiej oraz aplikujący o wsparcie projekt modernizacji ul. Wyzwolenia.

Nie byłoby tych projektów infrastrukturalnych bez wspólnych polsko-czeskich warsztatów projektowych realizowanych w ramach poszczególnych edycji projektu „Polsko-czeskie spotkania branżowe”, „Aktywne sąsiedztwo” oraz nieocenionego wsparcia Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA z Cieszyna.