Porządek obrad:

1.      Otwarcie VII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wybór komisji uchwał i wniosków.

3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.

4.      Zgłaszanie interpelacji.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6.      Informacja Prezydenta Miasta.

7.      Prezentacja założeń modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9.      Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

10.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli:

·         „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  nr 2 od 2008 – 2013”,

·         „Zlecenie wykonania dwuminutowego spotu reklamowego za kwotę 56 000 zł Agencji Reklamowej INFOMAG”

11.  Wolne głosy i wnioski.

12.  Zakończenie obrad sesji.