Celem  programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu;

2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii.

3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

– podmioty publiczne,

– podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 14 999 998,42 zł. Minimalna kwota dofinansowania  projektów  wynosi  711 127  PLN, zaś maksymalna  12 549 300 PLN. Natomiast poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2 i nie będzie wyższy niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 15.09.2014r r.  na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje  nt. konkursu znajdują  się  na stronie: www.mos.gov.pl w zakładce programy – wsparcie z EOG i Norwegii

Źródło: Ministerstwo Środowiska