W jego ramach miasto Jastrzębie-Zdrój zgłosiło do realizacji inwestycję polegającą na przebudowie ul. Wyzwolenia na długości 4212,06 m – od skrzyżowania z ul. Ranoszka, bezpośrednio do skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Cieszyńską, a także m.in. korektę pozostałych skrzyżowań położonych w ciągu ul. Wyzwolenia, budowę kanalizacji deszczowej i chodników.

Realizacja inwestycji planowana jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Wniosek został podpisany przez przedstawicieli wszystkich gmin uczestniczących w projekcie, którego partnerem wiodącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój i który będzie złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olomuńcu.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków dla dynamicznego rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w oparciu o dostępność zasobów naturalnych i kulturowych obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński w rejonie Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Zakłada on, że dzięki poprawie spójności i wydajności układu komunikacyjnego w wymiarze transgranicznym, nastąpi znaczące zwiększenie dostępności turystycznej obszaru, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku usług związanych z turystyką (zaplecze turystyczne – baza noclegowa i gastronomiczna, usługi około turystyczne – parki tematyczne, atrakcje).