Celem DNI NGO jest szeroko rozumiana promocja podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenie ich potencjału oraz intensyfikacja współpracy z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów.

Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w przedsięwzięciu poprzez wystawienie stoiska z produktami wytworzonymi przez członków bądź zaprezentowanie profilu działalności organizacji.

Zachęcamy również do zaprezentowania się podczas trwania ww. imprezy w ramach programu artystycznego wszelkiego rodzaju zespoły muzyczne, wokalne, grupy teatralne czy też zawodników drużyn sportowych, działające w ww. podmiotach.

Zainteresowane udziałem podmioty prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu – Elżbietą Wolny (Urząd Miasta Rybnika, II piętro, pokój 006, tel. 32 43 92 006, e-mail: spoleczny@um.rybnik.pl).

Dni NGO organizowane są w związku z realizowanym projektem pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, współfinansowanego w ramach Priorytetu VII

Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU: 31 lipca 2014 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.