1 lipca na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od 1 lipca organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność. Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r. Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada
2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od 1 lipca karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
– osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;              
– osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Od 1 lipca osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

 Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.               

Tryb wydawania karty parkingowej       

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

– osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Opłata za kartę parkingową – numer rachunku bankowego

Dla osób ubiegających się o kartę parkingową, których miejscem stałego pobytu są miasta: Jastrzębie – Zdrój, Rybnik, Żory lub miejscowości z terenu powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego organem właściwym do wydania karty parkingowej jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł należy uiścić na numer rachunku bankowego: 08114011790000222620001003 (mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Rybniku).  W polu „ tytuł wpłaty” należy dokładnie podać: imię i nazwisko oraz adres osoby niepełnosprawnej, dla której będzie wystawiona karta parkingowa. 

Placówki ubiegające się o wydanie karty parkingowej zobowiązane są uiścić opłatę na wyżej wymieniony rachunek bankowy. W polu „ tytuł wpłaty” należy dokładnie podać  nazwę i adres placówki ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.