Na mocy zarządzenia prezydenta miasta w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie w/w działań dotacje otrzymały:

1.     Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 4 800,00 zł,

2.     Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” – 3 240,00 zł,

3.     Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” – 6 960,00 zł.