Oferta została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w celu przeanalizowania zasadności realizacji zadania, uzyskała pozytywna opinię,  w związku z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. do 4 sierpnia 2014 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku z tym, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.