Do tej godziny musi zostać wypełniona wersja elektroniczna wniosku (uzupełniona w generatorze) i dostarczona wersja papierowa potwierdzenia, którą drukuje się po zakończeniu uzupełniania wniosku w generatorze. Szukaj informacji na stronie www.slaskielokalnie.pl 

Operatorami konkursu są:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża.

Kto i na jakie działania będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

  • Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku; roczny budżet organizacji nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł. Organizacje będą mogły otrzymać dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego lub też na rozwój organizacji (np. sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z obsługa księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznym planów rozwoju).
  • Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

O jakie dofinansowanie będzie można się ubiegać? Maksymalna kwota dofinansowania, o jakie będzie można wnioskować będzie wynosić 5000 zł.