W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego oraz w klasach III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, jest to dochód 539,00 zł netto na osobę w rodzinie – podstawa prawna: art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) pomoc może być udzielona uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Pomoc ta nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem

Ponadto w 2014 r. w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą objęci także uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Są to uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

– kl. II – III – do kwoty 225 zł

– kl. VI szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł

– kl. III zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł

– kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.

w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych oraz Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.              

Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej/ www.men.gov.pl/.

Wniosek o przyznanie pomocy na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć w szkole, w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2014r.