Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do prezydenta miasta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Taki uchwalony wniosek sołtys przekazuje prezydentowi miasta do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Kwoty przypadające dla poszczególnych sołectw:

1. Borynia – 37 348 zł

2. Bzie – 37 348 zł

3. Moszczenica – 37 348 zł

4. Ruptawa i Cisówka – 37 348 zł

5. Skrzeczkowice – 35 219, 16 zł

6. Szeroka – 37 348 zł