Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz projektu wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 wyznaczenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu KM pozostaje w gestii Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy wdrożeniowej RDPP oraz WRDPP są odpowiedzialne za sposób organizacji i kształt procedury wyboru. Projekt ordynacji wyborczej powstał we współpracy Zespołu Dialogu i Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej w porozumieniu z grupą 12 postulatów OFOP, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z istotną rolą Rad w procedurze wyborczej oraz z uwagi na ograniczony horyzont czasowy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag.

www.pozytek.gov.pl/Konsultacje,spoleczne,ordynacji,wyborczej,3585.html