Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1. stypendium szkolne,

2. zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wyniku występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 456,00 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U.2013.182 z późn.zm.).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 w/w ustawy są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do szkoły lub datę wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody netto wszystkich członków rodziny. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

1. śmierć członka rodziny,

2. ciężka choroba członka rodziny,

3. wypadek członka rodziny,

4. znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.). Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A).