Do składania wniosków uprawnione są niezależne polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, nie działające w celu osiągnięcia zysku, które nie są instytucjami religijnymi, a w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi oraz przestrzegają prawa człowieka.

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:

– partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

– kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;

– zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną,

– wykluczenia społeczne – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne,

– dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Wnioski wstępne w III edycji konkursu będzie można składać
za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu w terminie od 1 września 2014 r. (godzina 12.00) do 15 października 2014 r. (godzina 12.00).


Szczegółowe informacje