W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

1. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
2. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
3. cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
4. cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
5. cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe działające ponad 2 lata i mające statutowy zapis o działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych. Wnioski składa się za pośrednictwem Generatora Wniosków do 15 października.

Wszystkie niezbędne informację dotyczące Konkursu znaleźć można na stronie:

http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane/2441,XV-Konkurs.html